Regulaminy

obowiązujący od dnia 01-04-2020.

1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.

2. Usługa Newsletter udostępniana jest przez HAGRIC Woźniecki Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Szczeglin 17, 88-300 Mogilno

3. Dane kontaktowe:

1) adres pocztowy:
HAGRIC Woźniecki sp. z o.o. sp.k.
Szczeglin 17
88-300 Mogilno

2) adres poczty elektronicznej: biuro@hagric.pl

4. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez HAGRIC Woźniecki sp. z o.o. sp.k informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5. Newsletter zawiera informacje o ofercie handlowej.

6. Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż co 30 dni.

7. Każdy Newsletter zawiera:

1) informację o HAGRIC Woźniecki sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Szczeglin 17, 88-300 Mogilno jako nadawcy Newslettera,

2) wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,

3) informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter,

8. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

9. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie zapisu przez Użytkownika tj.:

1) podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu,

2) wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

3) wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych,

4) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

10. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu innych danych osobowych nie jest konieczne i leży w sferze uznania Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika.

11. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, klikając umieszczony w stopce każdego Newslettera przycisk „Wypisz się”.

12. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@hagric.pl

13. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Użytkownik nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, HAGRIC Woźniecki sp. z o.o. sp.k. zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

14. HAGRIC Woźniecki sp. z o.o. sp.k. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej hagric.pl/newsletter wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie hagric.pl/newsletter przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

15. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

16. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://hagric.pl/regulamin-newsletter w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

17. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików cookies, dostępną na stronie internetowej pod adresem: https://hagric.pl/polityka-prywatnosci/

<strong>obowiązujący od dnia 24-04-2020</strong>

1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi gra MEMORY.

2. Usługa gra MEMORY udostępniana jest przez HAGRIC Woźniecki spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Szczeglin 17, 88-300 Mogilno

3. Dane kontaktowe:

1) adres pocztowy:

HAGRIC Woźniecki sp. z o.o. sp.k.

Szczeglin 17

88-300 Mogilno

2) adres poczty elektronicznej: <a href=”mailto:biuro@hagric.pl”>biuro@hagric.pl</a>

4. W ramach usługi gra MEMORY – znajdujących się na stronie internetowej pod adresem: https://hagric.pl/gra/ użytkownik za pośrednictwem Facebooka wyraża zgodę na uzyskanie i przetwarzanie danych:

-imię,
– adres poczty elektronicznej (adres e-mail)

Na uzyskany przez HAGRIC Woźniecki sp. z o.o. sp. k. adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5. Regulamin usługi Newsletter znajduje się pod adresem: <a href=”https://hagric.pl/regulamin-newsletter/”>https://hagric.pl/regulamin-newsletter/</a>

1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu Mistrzowie grillowania jest HAGRIC Woźniecki sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Szczeglin 17, 88-300 Mogilno. Witryna Facebook nie jest w żaden sposób powiązana z konkursem w kwestiach organizacyjnych.

2. Czas trwania konkursu
Konkurs rozpoczyna się w momencie publikacji wpisu konkursowego, tj. 03-08-2020 i kończy się z dniem 10-08-2020. Organizator ma 3 dni robocze na wybranie zwycięskich prac i kontakt z wygranymi. W ciągu kolejnych 3 dni roboczych organizator ma obowiązek nadania nagród pod adres wskazany przez zwycięzców.

3. Komitet konkursowy
W komitecie konkursowym zasiądą 3 osoby, które wybiorą najatrakcyjniejsze prace.

4. Postanowienia i warunku konkursu
– udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie, czyli takie które ukończyły 18 lat,
– osoby zgłaszające się do konkursu muszą zamieszkiwać na terenie Polski,
– w konkursie mogą brać udział pracownicy i współpracownicy związani z firmą, a także ich bliskie rodziny,
– do udziału w konkursie mają prawo osoby posiadające prawdziwe konta na Facebooku, powstałe przynajmniej 3 miesiące przed publikacją wpisu konkursowego,
– osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na udostępnienie swoich danych organizatorowi, czyli firmie HAGRIC Woźniecki sp. z o.o. sp. k. i zezwalają na dowolne posługiwanie się tymi danymi w celach marketingowych.

5. Zasady konkursu
Aby wziąć udział w konkursie należy załączyć w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcie pod hasłem Mistrzowie grillowania!

6. Nagroda
– nagrodą w konkursie jest zestaw noży i akcesoriów do grillowania,
– komitet konkursowy wybiera 3 wygrane osoby – każda z nich otrzymuje 1 zestaw,
– nie ma możliwości wymiany nagrody na jej równowartość lub zamiany jej na coś innego,
– brak możliwości odbioru osobistego nagrody,
– koszty wysyłki nagrody pokrywa organizator.

7. Dodatkowe ograniczenia
– Organizator ma prawo do weryfikacji i sprawdzenia profili, które biorą udział w konkursie,
– ewentualne pytania dotyczące organizowanego konkursu można kierować w wiadomościach prywatnych na Facebooku lub na email biuro@hagric.pl,
– Organizator zastrzega sobie prawa do wprowadzania ewentualnych zmian w regulaminie i warunkach konkursu.

Ponadto informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców konkursu jest
HAGRIC Woźniecki sp. z o.o. sp.k z siedzibą w Szczeglin 17, 88-300 Mogilno.

2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia konkursu i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników.

3. Podanie danych osobowych organizatorowi ma charakter dobrowolny, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników udostępnione przez uczestnika w procesie dokonywania zgłoszenia udziału w konkursie oraz w celu realizacji konkursu, w tym w celu przyznawania nagród – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO przez okres nie dłuższy niż czas trwania konkursu oraz wydania nagród.

5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail, c) w przypadku zwycięzców: także adres zamieszkania i telefon,

6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez organizatora oraz przysługuje mu prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W momencie cofnięcia zgody Użytkownik traci możliwość uczestnictwa w konkursie.