Polityka prywatności – RODO

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych jest HAGRIC Woźniecki sp. z o. o. sp.k z siedzibą w Szczeglin 17,

88-300 Mogilno

 1. W jaki sposób można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?
  W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem email: rodo@hagric.pl
 2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane osobowe?
  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) rozporządzenia Parlamentu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zawartej umowy, w tym do:
– zawarcia umów i zrealizowania ich postanowień,

– przeprowadzenia rozliczeń finansowych dokonanych transakcji,

– przekazywania informacji handlowych dot. towarów i usług spółki,

– dokonywania sprzedaży towarów i usług,

 1. Jak chronimy dane osobowe?

Wszyscy pracownicy uzyskujący dostęp do danych osobowych muszą przestrzegać wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności.

Są oni również zobowiązani do przestrzegania wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych Kontrahentów przed nieuprawnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania.

 1. Jak długo są przetwarzane dane osobowe?
  Okres przechowywania Państwa danych osobowych przez Administratora jest ograniczony czasowo.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres, przez który dane muszą być przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. okres przechowywania dokumentacji księgowej) albo okres obowiązywania terminów przedawnienia roszczeń  z tytułu zawartych umów albo przez okres obowiązywania rękojmi lub gwarancji. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych po ustaniu umowy – przez okres do cofnięcia tej zgody.

 1. Komu przekazywane są dane osobowe?

W celu prawidłowego realizowania zawartych z Państwem umów Administrator jest uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych następującym kategoriom osób:

 1. a) upoważnionym pracownikom i współpracownikom,
 2. b) podmiotom przetwarzającym dane osobowe, które działają na zlecenie Administratora,
 3. c) podmiotom zewnętrznym, którym przekazanie danych jest niezbędne do realizacji umowy (operatorzy pocztowi, firmy transportowe, banki itp.).

  7. Jakie są uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Czy będziemy przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Zebrane przez HAGRIC Woźniecki sp. z o. o. sp.k. dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

9. Czy będą przetwarzane dane osobowe w sposób automatyczny (w tym profilowane)?
HAGRIC Woźniecki sp. z o. o. sp.k  nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych jest HAGRIC Woźniecki sp. z o. o. sp. k z siedzibą w Szczeglin 17,

 • Mogilno
 1. W jaki sposób można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem email: rodo@hagric.pl

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane osobowe?

Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są konieczne dla jego osiągnięcia.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

W szczególności przetwarzamy dane osobowe Kandydatów w celu:

 • podejmowania działań rekrutacyjnych;
 • przygotowania umów dotyczących zatrudnienia Kandydatów;
 • zarządzania naszą dokumentacją pracowniczą;
 • przestrzegania wszelkich obowiązków prawnych nałożonych na Spółkę w stosunku do Kandydatów;
 1. Jak chronimy dane osobowe?

Wszyscy pracownicy uzyskujący dostęp do danych osobowych muszą przestrzegać wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności.

Są oni również zobowiązani do przestrzegania wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych Kandydatów przed nieuprawnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania.

 1. Jak długo są przetwarzane dane osobowe?

Administrator dokłada wszelkich starań aby Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, jakich zostały one zebrane. Dane osobowe przetwarzane są do momentu zakończenia okresu rekrutacji. Po upływie tego okresu, Twoje dane osobowe zostaną usunięte.

 1. Jakie są uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Czy będziemy przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Zebrane przez HAGRIC Woźniecki sp. z o. o. sp.k. dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).
 2. Czy będą przetwarzane dane osobowe w sposób automatyczny (w tym profilowane)?
  HAGRIC Woźniecki sp. z o. o. sp.k nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), w związku z naszą współpracą, szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Ci to ustalić.

 1. Kto jest Administratorem danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest HAGRIC Woźniecki sp. z o.o. sp.k, Szczeglin 17, 88-300 Mogilno

 1. Jakie są uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania ich usunięcia,
 • żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
 • przenoszenia swoich danych,

Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez pracodawcę w następujących celach:

 • zawieranie, wykonywanie i zakończenie umowy o pracę lub innej formy współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wykonywanie obowiązków wynikających z Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych, w tym prowadzenie oraz archiwizacja akt osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • podnoszenie kwalifikacji pracownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • zarządzanie personelem, planowanie i analiza zatrudnienia, zarządzanie mieniem powierzonym pracownikowi, wypłata wynagrodzenia, przydzielanie zadań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • wykonywanie czynności związanych z ewentualną odpowiedzialnością porządkową pracowników, odpowiedzialnością pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy, odpowiedzialnością pracowników za mienie powierzone pracownikowi, w tym ustalanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów o: ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości, oraz z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • organizowanie i współfinansowanie dodatkowych świadczeń dla pracowników oraz dla członków rodziny lub partnerów pracowników (np. grupowe ubezpieczenie na życie, ubezpieczenia zdrowotne) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • zapewnienie bezpieczeństwa na terenie należącym do Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 1. Czy przetwarzane są dane wrażliwe?

Jeżeli wskutek współpracy będziemy zmuszeni przetwarzać Twoje dane wrażliwe, takie jak dane dotyczące Twojego zdrowia, to podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. b, tj. przetwarzanie może być konieczne dla wykonania ciążących na nas obowiązków oraz praw wynikających z prawa pracy, takich jak dokumentacja zwolnień lekarskich, dokumentacja BHP.

Jednocześnie zapewniamy, iż nie przetwarzamy żadnych danych osobowych, w szczególności danych wrażliwych, jeżeli nie jesteśmy do tego zmuszeni.

 1. Jak długo są przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe Pracowników są przetwarzane:

 1. a) dla osób zatrudnionych po 31.12.2018 – będą z mocy prawa przechowywane przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ustanie zatrudnienie,
 2. b) dla osób zatrudnionych przed 1.01.1999r. oraz między 1.01.1999r. a 31.12.2018r. – przez 50 lat od daty ustania zatrudnienia.
 3. Kto jest odbiorcą danych osobowych?

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

 • nasi pracownicy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie danych pracownicy ds. kadrowych, pracownik wykonujący służbę BHP, informatycy oraz księgowi,
 • partnerzy handlowi, kontrahenci i klienci – wyłącznie w zakresie danych służbowych, a w pozostałym zakresie wyłącznie po uzyskaniu, odrębnej, dobrowolnej zgody pracownika
 • operatorom pocztowym, firmom kurierskim,

Ponadto dane osobowe pracowników mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w  celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład:

 • podmiot świadczący usługi ochrony
 • podmiot zapewniający obsługę prawną,
 • podmioty zapewniające usługi teleinformatyczne, takie jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych;

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane również w przypadku gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. do ZUS, NFZ, Urzędu Pracy, Krajowej Administracji Skarbowej, PFRON, komornikom sądowym, Państwowej Inspekcji Pracy, innym organom państwowym,

 1. Czy będą przetwarzane dane osobowe w sposób automatyczny (w tym profilowane)?

Administrator nie przewiduje automatycznego przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym ich profilowania.

 1. Czy będziemy przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Obecnie nie zamierzamy przekazywać Twoich danych poza EOG.

 1. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla realizacji łączącej nas umowy.