Polityka prywatności – RODO

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych jest HAGRIC Woźniecki sp. z o. o. sp.k z siedzibą w Szczeglin 17,

88-300 Mogilno

 1. W jaki sposób można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?
  W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem email: rodo@hagric.pl
 2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane osobowe?
  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) rozporządzenia Parlamentu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zawartej umowy, w tym do:
– zawarcia umów i zrealizowania ich postanowień,

– przeprowadzenia rozliczeń finansowych dokonanych transakcji,

– przekazywania informacji handlowych dot. towarów i usług spółki,

– dokonywania sprzedaży towarów i usług,

 1. Jak chronimy dane osobowe?

Wszyscy pracownicy uzyskujący dostęp do danych osobowych muszą przestrzegać wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności.

Są oni również zobowiązani do przestrzegania wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych Kandydatów przed nieuprawnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania.

 1. Jak długo są przetwarzane dane osobowe?
  Okres przechowywania Państwa danych osobowych przez Administratora jest ograniczony czasowo.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres, przez który dane muszą być przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. okres przechowywania dokumentacji księgowej) albo okres obowiązywania terminów przedawnienia roszczeń  z tytułu zawartych umów albo przez okres obowiązywania rękojmi lub gwarancji. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych po ustaniu umowy – przez okres do cofnięcia tej zgody.

 1. Komu przekazywane są dane osobowe?

W celu prawidłowego realizowania zawartych z Państwem umów Administrator jest uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych następującym kategoriom osób:

 1. a) upoważnionym pracownikom i współpracownikom,
 2. b) podmiotom przetwarzającym dane osobowe, które działają na zlecenie Administratora,
 3. c) podmiotom zewnętrznym, którym przekazanie danych jest niezbędne do realizacji umowy (operatorzy pocztowi, firmy transportowe, banki itp.).

  7. Jakie są uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Czy będziemy przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Zebrane przez HAGRIC Woźniecki sp. z o. o. sp.k. dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

9. Czy będą przetwarzane dane osobowe w sposób automatyczny (w tym profilowane)?
HAGRIC Woźniecki sp. z o. o. sp.k  nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych jest HAGRIC Woźniecki sp. z o. o. sp. k z siedzibą w Szczeglin 17,

 • Mogilno
 1. W jaki sposób można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem email: rodo@hagric.pl

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane osobowe?

Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są konieczne dla jego osiągnięcia.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

W szczególności przetwarzamy dane osobowe Kandydatów w celu:

 • podejmowania działań rekrutacyjnych;
 • przygotowania umów dotyczących zatrudnienia Kandydatów;
 • zarządzania naszą dokumentacją pracowniczą;
 • przestrzegania wszelkich obowiązków prawnych nałożonych na Spółkę w stosunku do Kandydatów;
 1. Jak chronimy dane osobowe?

Wszyscy pracownicy uzyskujący dostęp do danych osobowych muszą przestrzegać wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności.

Są oni również zobowiązani do przestrzegania wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych Kandydatów przed nieuprawnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania.

 1. Jak długo są przetwarzane dane osobowe?

Administrator dokłada wszelkich starań aby Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, jakich zostały one zebrane. Dane osobowe przetwarzane są do momentu zakończenia okresu rekrutacji. Po upływie tego okresu, Twoje dane osobowe zostaną usunięte.

 1. Jakie są uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Czy będziemy przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Zebrane przez HAGRIC Woźniecki sp. z o. o. sp.k. dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).
 2. Czy będą przetwarzane dane osobowe w sposób automatyczny (w tym profilowane)?
  HAGRIC Woźniecki sp. z o. o. sp.k nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), w związku z naszą współpracą, szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Ci to ustalić.

1. Kto jest Administratorem danych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest HAGRIC Woźniecki sp. z o.o. sp.k, Szczeglin 17, 88-300 Mogilno

2. Jakie są uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?
Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.
Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane osobowe?
Dane osobowe Pracownika będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa, w związku z:
a) wypełnianiem obowiązków i uprawnień wynikających ze stosunku pracy, w tym obowiązków związanych z ubezpieczeniem społecznym, poprzez:

 • przetwarzanie danych osobowych Pracownika w procesie płacowym (m.in. wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń wraz z potrąceniami);
 • przetwarzanie danych osobowych Pracownika w procesie kadrowym (m.in. zawarcie umowy o pracę, aktualizacja danych osobowych pracownika, skierowanie na badania zdolności do pracy, prowadzenie i archiwizacja akt osobowych pracownika, doskonalenie zawodowe, kontrola czasu pracy, procedura na wypadek dyskryminacji i mobbingu, odpowiedzialność za powierzone pracownikowi mienie, realizacja wniosków o urlopy okolicznościowe i innych uprawnień/obowiązków wynikających ze stosunku pracy);
 • przetwarzanie danych osobowych Pracownika dla realizacji zasad i procedur bezpieczeństwa i higieny pracy (np. w związku z wypadkiem przy pracy, chorobą zawodową, przeprowadzenie szkoleń z zakresu BHP);
 • przetwarzanie danych Pracownika dla świadczeń z ubezpieczeń społecznych (m.in. rejestracja uprawnionego w ZUS, realizacja wniosków o urlopy macierzyńskie, urlopy ojcowskie, urlopy rodzicielskie i innych uprawnień wynikających z prawa ubezpieczeń społecznych);

b) zapewnieniem wypełnienia obowiązku wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (np. kontrola trzeźwości pracowników);
c) rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych (deklaracje podatkowe PIT),; d) wypełnianiem obowiązków wobec organów/urzędów państwowych/samorządowych (np. kontrole Państwowej Inspekcji Pracy, kontrole ZUS, kontrole Urzędu Skarbowego, żądania policji i innych organów ścigania, sporządzanie odpowiedzi na pisma/ żądania podmiotów uprawnionych ustawowo do udostępniania danych osobowych);
e) wypełnianiem obowiązków związanych z księgowaniem i sprawozdawczością finansową.

4. Czy przetwarzane są dane wrażliwe?
Jeżeli wskutek współpracy będziemy zmuszeni przetwarzać Twoje dane wrażliwe, takie jak dane dotyczące Twojego zdrowia, to podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. b, tj. przetwarzanie może być konieczne dla wykonania ciążących na nas obowiązków oraz praw wynikających z prawa pracy, takich jak dokumentacja zwolnień lekarskich, dokumentacja BHP. Jednocześnie zapewniamy, iż nie przetwarzamy żadnych danych osobowych, w szczególności danych wrażliwych, jeżeli nie jesteśmy do tego zmuszeni.

5. Jak długo są przetwarzane dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej nas umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez co najmniej 10 lat od rozwiązania umowy (dla osób zatrudnionych po 1 stycznia 2019r.),
przez 50 lat od rozwiązania umowy (dla osób zatrudnionych między 1 stycznia 1999r. a 31 grudnia 2018r. oraz przed 1 stycznia 1999r)

6. Kto jest odbiorcą danych osobowych?
Odbiorcą Twoich danych osobowych będą nasi pracownicy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie danych, tacy jak pracownicy ds. kadrowych, pracownicy wykonujący służbę BHP, informatycy oraz księgowi a także w przypadku takiej konieczności przez naszych prawników.

7. Czy będą przetwarzane dane osobowe w sposób automatyczny (w tym profilowane)?
Administrator nie przewiduje automatycznego przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym ich profilowania.

8. Czy będziemy przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Obecnie nie zamierzamy przekazywać Twoich danych poza EOG.

9. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla realizacji łączącej nas umowy.