Polityka prywatności – RODO

KONTRAHENCI

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych jest HAGRIC Woźniecki sp. z o. o. sp.k z siedzibą w Szczeglin 17,

88-300 Mogilno

 1. W jaki sposób można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?
  W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem email: rodo@hagric.pl
 2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane osobowe?
  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) rozporządzenia Parlamentu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zawartej umowy, w tym do:
– zawarcia umów i zrealizowania ich postanowień,

– przeprowadzenia rozliczeń finansowych dokonanych transakcji,

– przekazywania informacji handlowych dot. towarów i usług spółki,

– dokonywania sprzedaży towarów i usług,

 1. Jak chronimy dane osobowe?

Wszyscy pracownicy uzyskujący dostęp do danych osobowych muszą przestrzegać wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności.

Są oni również zobowiązani do przestrzegania wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych Kandydatów przed nieuprawnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania.

 1. Jak długo są przetwarzane dane osobowe?
  Okres przechowywania Państwa danych osobowych przez Administratora jest ograniczony czasowo.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres, przez który dane muszą być przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. okres przechowywania dokumentacji księgowej) albo okres obowiązywania terminów przedawnienia roszczeń  z tytułu zawartych umów albo przez okres obowiązywania rękojmi lub gwarancji. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych po ustaniu umowy – przez okres do cofnięcia tej zgody.

 1. Komu przekazywane są dane osobowe?

W celu prawidłowego realizowania zawartych z Państwem umów Administrator jest uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych następującym kategoriom osób:

 1. a) upoważnionym pracownikom i współpracownikom,
 2. b) podmiotom przetwarzającym dane osobowe, które działają na zlecenie Administratora,
 3. c) podmiotom zewnętrznym, którym przekazanie danych jest niezbędne do realizacji umowy (operatorzy pocztowi, firmy transportowe, banki itp.).

  7. Jakie są uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Czy będziemy przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Zebrane przez HAGRIC Woźniecki sp. z o. o. sp.k. dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

9. Czy będą przetwarzane dane osobowe w sposób automatyczny (w tym profilowane)?
HAGRIC Woźniecki sp. z o. o. sp.k  nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

REKRUTACJA

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych jest HAGRIC Woźniecki sp. z o. o. sp. k z siedzibą w Szczeglin 17,

 • Mogilno
 1. W jaki sposób można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem email: rodo@hagric.pl

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane osobowe?

Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są konieczne dla jego osiągnięcia.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

W szczególności przetwarzamy dane osobowe Kandydatów w celu:

 • podejmowania działań rekrutacyjnych;
 • przygotowania umów dotyczących zatrudnienia Kandydatów;
 • zarządzania naszą dokumentacją pracowniczą;
 • przestrzegania wszelkich obowiązków prawnych nałożonych na Spółkę w stosunku do Kandydatów;
 1. Jak chronimy dane osobowe?

Wszyscy pracownicy uzyskujący dostęp do danych osobowych muszą przestrzegać wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności.

Są oni również zobowiązani do przestrzegania wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych Kandydatów przed nieuprawnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania.

 1. Jak długo są przetwarzane dane osobowe?

Administrator dokłada wszelkich starań aby Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, jakich zostały one zebrane. Dane osobowe przetwarzane są do momentu zakończenia okresu rekrutacji. Po upływie tego okresu, Twoje dane osobowe zostaną usunięte.

 1. Jakie są uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Czy będziemy przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Zebrane przez HAGRIC Woźniecki sp. z o. o. sp.k. dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).
 2. Czy będą przetwarzane dane osobowe w sposób automatyczny (w tym profilowane)?
  HAGRIC Woźniecki sp. z o. o. sp.k nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).